OTVOREN KONKURS ZA UPIS 600 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Servisne informacije

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, raspisuje KONKURS ZA UPIS 600 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 600 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova i to:

10 polaznika za područje Policijske uprave u Boru
15 polaznika za područje Policijske uprave u Valjevu
10 polaznika za područje Policijske uprave u Zaječaru
20 polaznika za područje Policijske uprave u Zrenjaninu
25 polaznika za područje Policijske uprave u Jagodini
20 polaznika za područje Policijske uprave u Kagujevcu
25 polaznika za područje Policijske uprave u Kraljevu
35 polaznika za područje Policijske uprave u Kruševcu
50 polaznika za područje Policijske uprave u Nišu
10 polaznika za područje Policijske uprave u Novom Pazaru
60 polaznika za područje Policijske uprave u Pančevu
20 polaznika za područje Policijske uprave u Požarevcu
45 polaznika za područje Policijske uprave u Smederevu
20 polaznika za područje Policijske uprave u Somboru

45 polaznika za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici

30 polaznika za područje Policijske uprave u Subotici
40 polaznika za područje Policijske uprave u Užicu
40 polaznika za područje Policijske uprave u Čačku
25 polaznika za područje Policijske uprave u Šapcu
5 polaznika za područje Policijske stanice u Trgovištu

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu pre dana podnošenja prijave na konkurs;

3) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;

4) da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;

5) da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);

6) da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju ili da ima završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta;

7) da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;

8) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije;

9) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica;

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Politika”.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs;

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

  1. izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ii sa sa internet adrese www.copo.edu.rs),
  2. original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
  3. original izvoda iz Matične knjige rođenih,
  4. original uverenja Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od šest meseci),
  5. overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
  6. overena fotokopija svedočanstva za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
  7. dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim, odnosno, osnovnim akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta),
  8. očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
  9. overena fotokopija vozačke dozvole “B” kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz Matične knjige rođenih i uverenje suda), kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Procedura traje od jednog do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno, drugog dana.

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume.

Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda i kvalifikacionih ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Opšti lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika, obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz četiri dela: provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provere psihološkog, bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Svaki pojedinačni deo kvalifikacionog ispita je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume i merila.

Potpuna ravnopravnost kandidata, u procesu selekcije, obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima kvalifikacionog ispita i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita.

Svršeni studenti Kriminalističko-policijskom univerziteta koji su ispunili predviđene uslove i koji su položili kvalifikacioni ispit, imaju prioritet u rangiranju u odnosu na ostale kandidate.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, u skladu sa propisima, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.
Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka osnovne policijske obuke.

Kandidat koji nije primljen na obuku može, preko Centra za osnovnu policijsku obuku, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru unutrašnjih poslova da preispita odluku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na osnovnu policijsku obuku, zaključuje ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.

Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke.
Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke.

Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adrsu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da nadoknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Adresa:

Centar za osnovnu policijsku obuku
Sremska Kamenica, Železnička 22

telefon 021/462-033
www.copo.edu.rs
selekcija@copo.edu.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *