U TOKU POSTAVLJANJE TABLI SA NAZIVIMA ULICA

Gradske vesti

U skladu sa članom 29. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru („Sl. glasnik RS’ br. 09/20), jedinica lokalne samouprave je u obavezi da izvrši obeležavanje i označavanje objekata u slučajevima kada se utvrdi, izmeni ili ugasi naziv ulice ili trga. Shodno tome, Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica vrši ove poslove na osnovu Odluke o gradskim upravama grada Sremska Mitrovica i Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenim mestima grada Sremska Mitrovica i gradu Sremska Mitrovica, koje je donela Skupština grada Sremska Mitrovica objavljenih u Službenom lisgu grada Grada Sremska Mitrovica. Prema Ugovoru o dodeli namenskih sredstava za finansiranje adresnih tablica i brojeva zaključenim između Grada Sremska Mitrovica i Republike Srbije – Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jedinica lokalne samouprave je dužna da osigura da se nabavljene tablice ulica i kućnih brojeva postave na odgovarajuće lokacije i objekte prema elaboraatu i instrukcijama RGZ-a.

U prilog tome, Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinuće u narednom periodu vršitipostavljanje tabli sa nazivima ulica na teritoriji grada Sremska Mitrovica i naseljenim mestima grada Sremska Mitrovica.

U skladu sa članom 4. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru Republički geodetski zavod uradio je Specifikacije i izvršena je prenumeracija kućnih brojeva, čije troškove za izradu i postavljanje snosi grad Sremska Mitrovica.

S tim u vezi Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu je sprovela javnu nabavku dobara – nabavka, izrada i postavljanje tabli za nazivima ulica i kućnih brojeva i sa izabranim dobavljačem – grupa ponuđača – „Boja“ doo sa sedištem u Somboru ul. Arsenija Čarnojevića br. 16 kao ovlašćenim članom grupe ponuđača i sa privrednim subjektom iz grupe ponuđača „Smart traffic“ doo ul. Jalijska 1, br. 25 iz Sremske Mitrovice zaključila Ugovor o nabavci i dobara pod brojem 404-231/2021-V.

Imajući u vidu da u cilju realizacije ovog posla moraju da se izvedu specifični radovi koji podrazumevaju neposredni kontakt sa građanima u smislu ulaska ovlašćenog izvršioca usluge na privatno vlasništvo i postavljanja kućnog broja. Imajući u vidu navedeno, da bi se izbegle neželjene situacije i započeti posao što efikasnije realizovao obaveza je građana da su u obavezi da omoguće pristup objektima na kojima se vrši prenumeracija, shodno članu 32. Zakona, ovlašćenim licima zaduženim za postavljanje tabli koji su u radnoj odeći vidno obeleženoj logom privrednog društva„Boja“ doo i „Smart traffic“ doo i koji će posedovati potvrdu za obavljanje pomenute usluge.

Svako neovlašćeno označavanje, skidanje, uništavanje, oštećivanje ili narušavanje izgleda table sa kućnim brojem (član 29. stav 5 ) kao i onemogućavanje posgavljanja table sa kućnim brojem na objektu odnosno katastarskoj parceli (član 32.) sankcionisano je kaznenim odredbama člana 35. Zakona.

Izdavanje nove lične karte u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra, obavlja bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte, shodno Zaključcima Vlade PC 05 br. 205-684/2019 od 24.01.2019. god i 05 br.205- 2571/2019 od 21.03.2019. godine.

Svako onemogućavanje postavljanja kućnog broja od strane građana, biće evidentirano Zapisnikom sa terena od strane izvršioca usluge zaduženog za postavljanje tabli i prosleđeno nadležnim inspekcijskim službama na postupanje.

Napominjemo, da je prenumeracija izvršena na osnovu Specifikacije Republičkog geodetskog zavoda, kontakt telefon: 022/610-261.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *