SVETSKI DAN DETETA – ZA DOSTOJANSTVEN RAZVOJ DETETA

Obrazovanje

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se na dan kada je, na Generalnoj skupštini UN 1989. godine, usvojena Konvencija o pravima deteta, jedinstveni i najšire prihvaćeni međunarodni dokument u kojem su na jednom mestu obuhvaćena sva dečja ljudska prava.

Globalna zdravstvena kriza učinila je da društvene razlike i potreba da se ulaže u sistem podrške za svako dete postanu još uočljivije. U datim okolnostima, naročito je veći stepen ugroženosti prava dece koja žive u teškim ekonomskim uslovima, dece iz porodica sa hronično bolesnim članovima, dece sa invaliditetom i drugim zdravstvenim smetnjama, dece u sistemima alternativnog zbrinjavanja i pod drugim oblicima socijalne zaštite, kao i dece u uličnoj situaciji.

Kontinuiranim sticanjem uvida u stanje prava deteta, radi praćenja primene međunarodnih standarda u ovoj oblasti, a na osnovu obraćanja građana, istraživanja, medijskih izveštaja te drugih izvora saznanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman uočio je da je tokom ove godine značajno uvećan broj slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece od strane odraslih, pre svega roditelja i staratelja dece, a posebno je seksualno nasilje prisutnije među svim oblicima najgrubljeg kršenja prava deteta. Od ukupnog broja medijskih napisa koje ombudsman prati, 2019. godine dve trećine slučajeva nasilja prema deci odvijalo se u vršnjačkim odnosima, dok je u prvoj polovini 2020. godine 84 odsto slučajeva nasilja prema deci izvršila odrasla osoba. Period izolacije i škole na daljinu učinio je vidljivijim nasilje u porodici prema deci – u periodu od 16. marta do 6. maja 2020. godine 91 odsto slučajeva medijskog izveštavanja govori da su nasilje počinile odrasle osobe bliske ili poznate detetu, dok je u istom periodu godinu dana ranije, vršnjačko nasilje bilo podjednako zastupljeno kao i nasilje od strane odraslog prema detetu.

Iskustvo Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana iznova potvrđuje da je za punu zaštitu prava deteta nužno preduzeti sve potrebne korake ka unapređenju saradnje i zajedničkog delovanja aktera iz sistema obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, pravosuđa te drugih oblasti čiji centar pažnje treba da bude dobrobit deteta. Podjednako važan je i razvoj preventivnih programa i usluga u zajednici namenjenih podršci deci, roditeljima i porodici, a u ovom segmentu naročiti je doprinos koji daju organizacije civilnog društva.

Pokrajinski ombudsman ukazuje i na to da je samo medijsko izveštavanje o deci često neprimereno, neetično i u suprotnosti s najboljim interesom deteta i duhom Konvencije. Stoga, apeluje na predstavnike javnih institucija i medije da strogo poštuju svoju dužnost i obavezu da odgovorno prezentuju informacije, da štite prava deteta i izveštavaju javnost rukovodeći se pre svega najboljim interesom deteta.

Odgovornost donosilaca odluka je da stvore uslove koji će omogućiti da svako dete bude odgajano u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti. Ovo, međutim, ne isključuje ličnu odgovornost svakog od nas da svojim delima i ponašanjem, atmosferom koju gradimo u međuljudskim odnosima, uzajamnim poštovanjem ličnog integriteta i dostojanstva svojih ukućana, komšija, kolega i prijatelja, usmeravamo decu u pravcu razvoja zdravih, samosvesnih, samostalnih i odgovornih pojedinaca koji daju produktivan doprinos razvoju i održivosti zajednice.

Prava deteta, kao i sva ljudska prava, neotuđiva su, nedeljiva, pripadaju svakom detetu na svetu i nijedno pravo nije važnije od drugog. Naprotiv, da bismo obezbedili dobrobit i kvalitetnu podršku celovitom razvoju deteta, neophodno je da mu obezbedimo zaštitu i ostvarivanje svih prava, bez izuzetka, garantovanih Konvencijom. Pristup prava deteta uvažava celokupno biće deteta, poštuje njegovo lično dostojanstvo, uključuje ga u proces koji je jednako važan kao i ishod i na taj način omogućava pun razvoj njegovih potencijala.

Ove godine, više nego prethodnih, imamo priliku da razumemo u kojoj meri su građanska solidarnost i humanost važni za pojedinca i društvo. Ono što je krajnje vreme da naučimo je da jedino sistemski i na pravima deteta zasnovan pristup obezbeđuje, osigurava i garantuje dugoročnu podršku celokupnom razvoju deteta, roditeljima i porodicama i održiv razvoj društva u celini.

Obeležavanju Svetskog dana deteta, prethode još dva značajna datuma: 18. novembar – Evropski dan borbe protiv seksualnog nasilja nad decom i 19. novembar – Svetski dan prevencije zlostavljanja dece.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *